Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Aktualności


Zarejestruj   |   ZalogujPartner miasta

KONTAKT

Urząd Miejski
w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałki: 7.30-17.00
wtorki-czwartki: 7.30-15.30
piątki: 7.30-14.00

Kasa czynna:
poniedziałki: 7.30-16.00
wtorki-czwartki: 7.30-14.30
piątki: 7.30-13.00
przerwa: 11.00-12.00Wydział komunikacji:
poniedziałki: 7.30-16.30
wtorki-czwartki: 7.30-15.00
piątki: 7.30-13.30TELEFON:
(032) 3491-800
FAX:
(032) 3491-812
MAIL:

um@swietochlowice.plWykaz rachunków bankowych

Podatki i opłaty lokalne
przelew krajowy
07 1050 1373 1000 0022 8135 7471


Opłata skarbowa
przelew transgraniczny
SWIFT: INGBPLPW
IBAN:PL 07 1050 1373 1000 0022 8135 7471


Depozyty
54 1050 1373 1000 0022 8149 7178


Dochody Urzędu Miejskiego
23 1050 1373 1000 0022 8149 7251


Dochody Skarbu Państwa
61 1050 1373 1000 0022 8149 7343


Dochody Świadczeń Społecznych UM
26 1050 1243 1000 0023 0188 8158


XII sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że XII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbędzie się w środę 26 października 2011r. o godz.9.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.


Porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 31 sierpnia i 28 września 2011 r.

2) Przedstawienie porządku obrad. 

3) Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 24 sierpnia do dnia 19 października 2011 r.

4) Przedstawienie, przez Prezydenta Miasta, informacji z wykonania obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym za 2010r. przez osoby określone w art.24h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.)

5) Przedstawienie, przez Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, informacji nt. oświadczeń o stanie majątkowym radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach za 2010 rok złożonych w związku z objęciem mandatu w kadencji 2010-2014 oraz kolejnych oświadczeń złożonych do dnia 30 kwietnia 2011r.

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach w 2011r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/23/11 Rady Miejskiej 
w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok.

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/22/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2011 – 2022.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu „ Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

11) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Świętochłowice do projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie II etapu prac konserwatorskich przy zespole witraży kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Jana Chrzciciela w Świętochłowicach.

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Gminy Świętochłowice i wyboru jej przedstawicieli do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach.

14) Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników.

15) Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyników wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Chorzowie na okres kadencji 2012-2015.

- przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników (informacja Zespołu),

- wybór Komisji Skrutacyjnej,

- określenie i przyjęcie zasad głosowania,

- głosowanie tajne.

16) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

17) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach. 

18) Interpelacje i zapytania radnych.

19) Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.

20) Zakończenie sesji.

wróć
Źródło: UM2011-10-20 13:29:38
Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman