Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Aktualności


Zarejestruj   |   ZalogujPartner miasta

KONTAKT

Urząd Miejski
w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałki: 7.30-17.00
wtorki-czwartki: 7.30-15.30
piątki: 7.30-14.00

Kasa czynna:
poniedziałki: 7.30-16.00
wtorki-czwartki: 7.30-14.30
piątki: 7.30-13.00
przerwa: 11.00-12.00Wydział komunikacji:
poniedziałki: 7.30-16.30
wtorki-czwartki: 7.30-15.00
piątki: 7.30-13.30TELEFON:
(032) 3491-800
FAX:
(032) 3491-812
MAIL:

um@swietochlowice.plWykaz rachunków bankowych

Podatki i opłaty lokalne
przelew krajowy
07 1050 1373 1000 0022 8135 7471


Opłata skarbowa
przelew transgraniczny
SWIFT: INGBPLPW
IBAN:PL 07 1050 1373 1000 0022 8135 7471


Depozyty
54 1050 1373 1000 0022 8149 7178


Dochody Urzędu Miejskiego
23 1050 1373 1000 0022 8149 7251


Dochody Skarbu Państwa
61 1050 1373 1000 0022 8149 7343


Dochody Świadczeń Społecznych UM
26 1050 1243 1000 0023 0188 8158


Opinie i uwagi po konsultacjach z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Przezentujemy zestawienie zgłoszonych opinii i uwag do projektu Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.


Konsultacje społeczne z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 odbyły się w dniach 24.10. – 8.11.2011r. W trakcie konsultacji zgłoszono następujące uwagi i opinie:


I. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW O/ŚWIĘTOCHŁOWICE:

- Rozdział 3 podpunkt e – Sprecyzować sposób konsultacji aktów prawa lokalnego

Uwzględniono propozycję. Aktualne brzmienie podpunktu e: „konsultowanie aktów prawa lokalnego z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego”.

- Rozdział 4 punkt 2 podpunkt c - Sprecyzować sposób i metody konsultacji projektów aktów prawa miejscowego.

Nieuwzględniono propozycji. Sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego jest szczegółowo określony w uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr VI/59/11 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- Rozdział 4 punkt 2 podpunkt d - Określić skład zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym

Uwzględniono propozycję. Aktualne brzmienie podpunktu d: „Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej”

- Rozdział 5 punkt 1 podpunkt c - Zadanie publiczne o nazwie działalność charytatywna zawiera zadania wymienione w punkcie „a” tj. pomoc opiekuńcza, wychowawcza i socjoterapeutyczna dla dzieci ze środowisk zagrożonych oraz w punkcie „b” tj. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans

Nieuwzględniono propozycji. Pojęcie działalności charytatywnej nie pokrywa się znaczeniowo z pojęciem pomocy opiekuńczej, wychowawczej i socjoterapeutycznej oraz pomocy społecznej. Są to zadania publiczne o różnorodnym charakterze, zaspakajające różne potrzeby społeczne.

- Rozdział 9 punkt 2 - W skład komisji konkursowej powinien również zostać powołany przedstawiciel Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Nieuwzględniono propozycji. Zgodnie z art. 15 ust. 2b i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.  


II. FUNDACJA ROZWOJU ŚWIETOCHŁOWIC:

- Rozdział 5 punkt 1- Uzupełnienie priorytetów zadań publicznych o następujące:

-aktywizacja społeczna ludzi starszych i niepełnosprawnych ze Świętochłowic

Uwzględniono propozycję. Podpunkt „g” otrzymuje brzmienie: działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym rehabilitacja osób niepełnosprawnych (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży) oraz aktywizacja społeczna ludzi starszych i niepełnosprawnych

- wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych poprzez stworzenie stałego systemu współpracy miasta z organizacjami

Uwzględniono propozycję. Udzielenie wsparcia lokalnym organizacjom pozarządowym poprzez stworzenie stałego systemu współpracy miasta z organizacjami nie ma charakteru zadania publicznego, które mogłoby zostać zlecone organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert.


Zadanie publiczne obejmujące działalność na rzecz organizacji pozarządowych jest już ujęte w priorytetowych zadaniach publicznych Miasta Świętochłowice na 2012 rok.

- upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży

- aktywizacja społeczna młodzieży ze Świętochłowic

Uwzględniono propozycje. Dopisano podpunkt o brzmieniu: upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży oraz działania na rzecz aktywizacji społecznej młodzieży.

wróć
Źródło: UM2011-11-15 10:40:01
Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman