Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Urząd Miejski >> Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Świętochłowic do wypełniania ankiet, które pozwolą na pozyskanie wiedzy o profilu ich działalności, a także pełnych danych kontaktowych. Działania te mają na celu stworzenie bazy organizacji pozarządowych działających w naszym mieście. Serdecznie zapraszamy.


ANKIETA


Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

W dniu 7 czerwca 2011r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 264/2011 utworzona została w Świętochłowicach Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W jej skład wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tryb powoływania członków oraz organizacji i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach określa uchwała Rady Miejskiej Nr VI/60/11 z dnia 30 marca 2011r. Natomiast uchwałą Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. określony został sposób konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wyniki konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Świętochłowicach z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach.------------------------------


Prezydent Miasta Świętochłowice przedstawia do pisemnych konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach.
------------------------------


W dniu 11 października 2011r. na posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Statutu „Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice oraz zmiany uchwały Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach wydała pozytywną opinię na temat w/w projektów uchwał, nie zgłaszając żadnych uwag.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
(-) Aleksandra Skowronek


------------------------------


Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 264/2011
Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/59/11 z dnia 30 marca 2011r.
Uchwała Rady Miejskiej Nr VI/60/11 z dnia 30 marca 2011r.


------------------------------


Zapraszamy organizacje pozarządowe do umieszczania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego komunikatów o realizowanych przez siebie projektach, imprezach, przedsięwzięciach itp.


Organizacje zainteresowane opublikowaniem informacji proszone są o kontakt z Wydziałem Kultury i Sportu drogą elektroniczną : a.lendzik@swietochlowice.pl bądź pod nr tel. 032 3491-846.Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Program Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania Statutu "Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" Miasta Świętochłowice.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

Zarządzenie Nr 370/2011 Prezydenta Miasta z dnia 8.08.2011r. w sprawie przeprowadzenia pisemnych konsultacji społecznych w zakresie zmiany uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Statutu „Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice oraz zmiany uchwały Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia pisemnych konsultacji społecznych w zakresie nadania Statutu „Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat, ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyboru podmiotów, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2011 w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Wybór podmiotów, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2011 w obszarze Pomoc Społeczna

Wybór podmiotów, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2011 w obszarze Kultura fizyczna i Sport.

Wybór podmiotów, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2011 w obszarze Turystyka i Krajoznawstwo

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wykaz podmiotów, które będą realizowały zadania publiczne Miasta Świętochłowice w roku 2011 w obszarze Kultura i Sztuka

Wykaz ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych na 2011 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2011 rok

Program współpracy na 2011 rok

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tryb pracy Komisji konkursowych oraz zasady przyznawania dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego


Z dniem 18 stycznia 2011r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.


W związku z tym utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.


Rozporządzenie w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Nowy wzór oferty

Nowy wzór sprawozdania


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych Miasta Świętochłowice przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2011 w zakresie ochrony zdrowia


Polecamy:
Informacja o Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwalona w dniu 24 kwietnia 2003 roku jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z działalnością organizacji pozarządowych w Polsce i ich relacji z organami administracji publicznej. Znajdują się w niej zagadnienia związane z prowadzeniem działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, sposoby uzyskania przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego oraz kwestie dotyczące nadzoru nad ich działalnością. Zawiera także informacje odnośnie trybu, zasad i form zlecania realizacji zadań publicznych przez administrację publiczną organizacjom pozarządowym, a także warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy.


Definicja organizacji pozarządowej oraz działalności pożytku publicznego

Zgodnie z ustawą, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych, które zostały wymienione w art. 4 ustawy. Do zadań tych zaliczono m.in. pomoc społeczną, działalność charytatywną, ochronę i promocję zdrowia, promocję zatrudnienia, kulturę, naukę, oświatę i wychowanie, ekologię i dziedzictwo przyrodnicze, upowszechnianie, ochronę wolności oraz praw człowieka, działania na rzecz integracji europejskiej, a także promocję i organizację wolontariatu.


W świetle ustawy do organizacji pozarządowych zalicza się stowarzyszenia, fundacje oraz utworzone na podstawie przepisów ustaw osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- spółdzielnie socjalne

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


Status organizacji pożytku publicznego

Ustawa reguluje zagadnienia związane z możliwością uzyskania przez organizacje statusu organizacji pożytku publicznego. Może o niego ubiegać się organizacja pozarządowa, która prowadzi swą działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa (w odniesieniu do stowarzyszeń działalność może być prowadzona również na rzecz członków). Organizacja jest też zobowiązana do zapewnienia przejrzystości prowadzonej działalności merytorycznej i finansowej, a także wewnętrznej kontroli i sprawozdawczości. Organizacje posiadające status pożytku publicznego są zwolnione z podatku dochodowego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz opłat sądowych.


Aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do Krajowego Rejestru Sądowego. Organizacją pożytku publicznego może zostać podmiot, który prowadzi działalność pożytku publicznego nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata.


Ustawa wprowadza możliwość przekazywania przez osoby fizyczne 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik może dokonać wpłaty na konto organizacji, a następnie odliczyć od swojego podatku dochodowego całość lub część wpłaconej kwoty - maksymalnie do wysokości 1% należnego podatku - oraz wykazać to w rocznym formularzu PIT.


Działalność statutowa organizacji

Organizacja może pełnić swoją działalność statutową w formie nieodpłatnej bądź odpłatnej. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług, za które organizacja nie pobiera wynagrodzenia. Działalnością odpłatną natomiast jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy w ramach realizacji celów statutowych, za którą organizacja pobiera wynagrodzenia. Do działalności odpłatnej zalicza się także sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego oraz sprzedaż przedmiotów darowizn na cele związane z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.


Zlecanie realizacji zadań publicznych

Ustawa określa także zasady zlecania realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej. Charakteryzuje szczegółowo wszystkie elementy związane z procedurą dotyczącą ogłaszania otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych m.in. formy wsparcia, zasady ogłaszania konkursu i rozpatrywania złożonych na konkurs ofert. Ustawa nakłada obowiązek współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie. Współpraca ta może polegać na:

- Zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w postaci wsparcia wykonania zadania realizowanego przez organizację poprzez udzielenie jej dofinansowania na jego realizację lub też powierzenia wykonywania zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na jego realizację.

- Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej oraz organizacje.

- Konsultowaniu z organizacjami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

- Tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, składających się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej.


Współpraca ta może również odbywać się w formie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej oraz umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Widzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman