Aktualności     Miasto     Urząd Miejski     Gospodarka     Ekologia     Sport
Urząd Miejski >> Wybory 2011

KOMUNIKATY

Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości treść podjętych zarządzeń:

Zarządzenie ws. pierwszych terminów szkoleń

Zarządzenie ws. powołania OKW

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 25

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 2

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 2

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 2

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 4

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 1

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 20

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 11

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 20

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 23

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 27

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 7

Zarządzenie ws. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW nr 6

Zarządzenie ws. uzupełnienia składu OKW nr 2------------------------------------------------------

W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 roku wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamia się o przeniesieniu siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych nr 6 i 7 w Świętochłowicach.


Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6, mieści się w lokalu użytkowym przy ul. Wiślan 9/I (wcześniej przy ul. Wiślan 11/1) i obejmuje swoim zasięgiem ulice : Gołęszyców, Ślęzan, Wiślan.


Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7, mieści się w Zespole Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej przy ul. dr Bukowego 23 (wcześniej przy ul. dr Bukowego 17) i obejmuje swoim zasięgiem ulice: Barlickiego 17, 19, 21, 23, 25, 27 oraz 29-55, Boczna, Doktora Bukowego 3-18, Działkowców, Graniczna 1-17, Nowotki, Pola, Świdra, Świerczyny.


Siedziby pozostałych Obwodowych Komisji Wyborczych nie uległy zmianie.------------------------------------------------------

Informacja dla osób niepełnosprawnych o możliwości głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9.10.2011r. w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 27 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2011r Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wyborca niepełnosprawny, może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warunkiem skorzystania z tej formy głosowania jest uprzednie tj. najpóźniej w dniu 26.09.2011 r. zgłoszenie takiego zamiaru w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 53.

Zgłoszenie powinno być dokonane pisemnie i zawierać nazwisko i imię (imiona) zgłaszającego, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania wyborcy i numer telefonu kontaktowego. Lista lokali dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Numer obwodu - 2

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Szkoła Podstawowa Nr 17

ul. Armii Ludowej 14


Numer obwodu - 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10

ul. Łagiewnicka 65


Numer obwodu - 5

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

ul. Sudecka 5


Numer obwodu - 10

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Chorzowska 37


Numer obwodu - 12

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Szkoła Podstawowa Nr 1

ul. Zubrzyckiego 38


Numer obwodu - 23

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Centrum Kultury Śląskiej - Zgoda

ul. Krauzego 1Dodatkowych wyjaśnień udziela Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ul. Katowicka 53 (nr tel. 3491-876).------------------------------------------------------

Informacja dla wyborców przebywających czasowo na obszarze miasta Świętochłowice oraz wyborców nigdzie niezamieszkałych o możliwości dopisania do spisu wyborców, w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 9.10.2011r.

Zgodnie z art. 28 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2011r Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wyborca przebywający czasowo na terenie miasta Świętochłowice oraz wyborca nigdzie niezamieszkały (w okresie obejmującym dzień wyborów), dopisywany jest do spisu wyborców, na Jego wniosek złożony w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 53.

Termin składania wskazanych wniosków upływa w dniu 4.10.2011 r.

Zgłoszenie winno być dokonane pisemnie i powinno zawierać nazwisko i imię (imiona) zgłaszającego, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania wyborcy i numer telefonu kontaktowego.

Dodatkowych wyjaśnień udziela Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ul. Katowicka 53 (nr tel. 3491-876).------------------------------------------------------

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje, iż ustalenie składów Obwodowych Komisji Wyborczych, powoływanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku, nastąpi w trybie publicznego losowania, które odbędzie się w dniu

19 września 2011 r. (poniedziałek) o godz. 15:00

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.


pobierz komunikat

Informacja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011

Zgodnie z art. 54 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2011r Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat oraz wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 oddać swój głos przez wyznaczonego pełnomocnika.


Warunkiem skorzystania z tej formy głosowania jest uprzednie (tj. najpóźniej w dniu 29.09.2011 r.) złożenie w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 53, tel. 3491-876, pisemnego wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w głosowaniu.


Zgłoszenie może być dokonane pisemnie i powinno zawierać nazwisko i imię (imiona) zgłaszającego, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby której ma być udzielone pełnomocnictwo, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo. Do wniosku należy załączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa;
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającej jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w Świętochłowicach.


Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w Świętochłowicach lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby (dopuszczalne jest przyjęcie pełnomocnictwa od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika).


Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania i kandydaci w wyborach.


Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach upoważnionym przez Prezydenta Miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa. Czynności związane z sporządzeniem aktu pełnomocnictwa są wolne od opłat.


Dodatkowych wyjaśnień udziela Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ul. Katowicka 53 (nr tel. 3491-876).Informacja dotycząca głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 przy użyciu nakładek Braille’a


W związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informuje się o przewidzianej art. 40a Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 roku nr 21 poz. 112 z późn. zm,) możliwości głosowania w lokalu wyborczym, przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.


Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 53 – Ewidencja Ludności (tel. 3491-876)
najpóźniej w dniu 26.09.2011

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaxem (nr 3491-914) lub w formie elektronicznej (mail: om@swietochlowice.pl) i powinno zawierać informację o numerze obwodu głosowania właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy. Nakładkę Braille’a wydaje wyborcy obwodowa komisja wyborcza – w dniu wyborów, na prośbę osoby która dokonała zgłoszenia.


Dodatkowych wyjaśnień udziela Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ul. Katowicka 53 (nr tel. 3491-876).Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011


Zgodnie z art. 61 a Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2011r Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych może w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 oddać swój głos korespondencyjnie.

Warunkiem skorzystania z tej formy głosowania jest uprzednie (tj. najpóźniej w dniu 19.09.2011 r.) zgłoszenie takiego zamiaru w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 53, tel. 3491-876.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaxem (nr 3491-914) lub w formie elektronicznej (mail: om@swietochlowice.pl) i powinno zawierać nazwisko i imię (imiona) zgłaszającego, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu, tylko do Sejmu lub tylko do Senatu), a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy i telefonu kontaktowego.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Dodatkowych wyjaśnień udziela Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ul. Katowicka 53 (nr tel. 3491-876) .Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów
do składów obwodowych komisji wyborczych


Zgodnie z art. 182 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 2011r Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) prawo zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych przysługuje wyłącznie pełnomocnikom wyborczym lub upoważnionym przez pełnomocników osobom reprezentującym zarejestrowane komitety wyborcze.


Informacje o rejestrujących się komitetach wyborczych dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem wybory2011.pkw.gov.pl (zakładka Komitety Wyborcze).


Prawo zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, obejmuje uprawnienie do zgłoszenia wyłącznie jednego kandydata do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez dany komitet lista kandydatów na posłów, lub zarejestrowany został kandydat na senatora.


Zgodnie z art. 9 § 3 i art. 182 § 5 ustawy Kodeks wyborczy - termin zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w przypadku wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 upływa 16 września 2011 r. o godz. 14:00Zgłoszeń kandydatów dokonuje się na druku stanowiącym załącznik do Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30 z 2011 roku, poz. 345).Miejsce składania zgłoszeń: Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 53Dodatkowych wyjaśnień udziela Urząd Miejski w Świętochłowicach (nr tel. 3491-915).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Prezydent Miasta Świętochłowice zawiadamia, że w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. w okresie od dnia 18.09.2011r. do dnia 07.10.2011r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 53
godziny urzędowania
poniedziałek – od 7:30 do 17:00
wtorek – czwartek – od 7:30 do 15:30
piątek – od 7:30 do 14:00

można sprawdzić prawidłowość umieszczenia swojego nazwiska w spisie osób uprawnionych do udziału w wyborach.


Sprawdzenia można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerami: (32) 3491-875 lub (32) 3491-876- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) podajemy do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie miasta Świętochłowice, przeznaczonych na bezplatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych.


Umiejscowienie słupów ogłoszeniowychPrzepisy, informacje i wyjaśnienia wyborcze

Komitety Wyborcze:


Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP - czytaj


Informacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów - czytaj


Wyjaśnienia PKW w sprawie zbierania podpisów poparcia dla list kandydatów na posłów - czytaj


Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej - czytajPrawo Wyborcze:


Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów - czytaj


Kalendarz wyborczy - czytaj


Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy - czytaj


Rozporządzenie MSWiA w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach - czytaj


Rozporządzenie MSWiA w sprawie rejestru wyborców - czytaj


Rozporządzenie MSWiA w sprawie spisu wyborców - czytajBieżące uchwały, obwieszczenia i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej:


Okręgi wyborcze

- Obwieszczenie PKW r. o okręgu wyborczym - czytaj


Obwodowe Komisje Wyborcze:

- Uchwała PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych - czytaj


- załącznik (druki) - czytaj


- Uchwała PKW w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych - czytaj


- załącznik (regulamin OKW) - czytaj


- Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania - czytaj


- zmiana wytycznych (uchwała zmieniająca) - czytaj


- Uchwała PKW w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a - czytaj


- załącznik (wzory kart i nakładek) - czytaj

- Uchwała PKW w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi - czytaj


- Uchwała PKW w sprawie trybu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania - czytaj


- Uchwała PKW w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów - czytaj


- Uchwała PKW w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych - czytaj


Mężowie zaufania

- Uchwała PKW w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych - czytaj


- załącznik (druki) - czytaj


- Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania - czytajUprawnienia osób niepełnosprawnych


Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu RP - czytajInformacje Prezydenta Miasta


Obwieszczenie Prezydenta Miasta o obwodach głosowania. czytaj

Wykaz miejsc na terenie miasta Świętochłowice, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych - czytajDokumenty

Upoważnienie do wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie głosowaniaWidzisz błędy lub nieaktualne informacje? Poinformuj nas o tym, postaramy się to poprawić
© 2004-2010 UM Świętochłowice, Arkadiusz Chorób & Piotr Ochman